Algemene voorwaarden

We zijn graag duidelijk over hoe wij onze producten versturen en hoe je onze producten zou moeten ontvangen. Hieronder vind je de leveringsvoorwaarden waarin alles duidelijk staat omschreven. Heb je nog vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten via suzan@hipenhop.nl

Artikel 1. Definities
1.1 Hipenhop.nll is een officiële webshop van Silk; ingeschreven bij KvK Enschede als Silk Training & Coaching, handelend onder Silk Training & Coaching en hipenhop.nl onder nummer: 60285672
1.2 Onder klant wordt iedere bezoeker van www.hipenhop.nl verstaan; een natuurlijk persoon of rechtspersoon; die via www.hipenhop.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via en met de officiële webshop van Silk Training & Coaching: www.hipenhop.nl; zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Alg. Voorwaarden) van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede en zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn enkel en uitsluitend van toepassing op de officiële webshop van hipenhop.nl; www.hipenhop.nl. Andere verkopende partijen die de hipenhop.nl collectie vertegenwoordigen zijn niet van toepassing op deze Algemene Voorwaarden. Tevens zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op Nederland. Voor het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden, welke u kunt opvragen voorafgaand aan uw bestelling via suzan@hipenhop.nl

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van hipenhop.nl zijn vrijblijvend en hipenhop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door hipenhop.nl. Hipenhop.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt hipenhop.nl zonder opgave van redenen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.3 Hipenhop.nl is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden, zonder korting of compensatie, op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op www.hipenhop.nl. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
4.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door hipenhop.nl.
4.4 Indien u in gebreke of in verzuim bent in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke ( incasso )kosten ( waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure ) alsmede gerechtelijke kosten voor uw rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,00 registratiekosten”.

Artikel 5. Levering
5.1 De door hipenhop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Hipenhop.nl streeft ernaar om bestellingen standaard binnen 3 werkdagen te versturen en maakt daarbij binnen Nederland gebruik van NL post en DHL. Levering vindt plaats op het door de klant schriftelijk opgegeven adres.
5.3 Indien u als klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en schade voor uw rekening. Eventuele retourzendingen zijn voor rekening van de klant.
5.4 Bij levering aan het buitenland gelden afwijkende voorwaarden en verzendkosten.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan hipenhop.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door hipenhop.nl geleverde producten, afbeeldingen, informatie of andere uitingen met betrekking tot de producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van hipenhop.nl gebruik te maken van deze eigendomsrechten in de meest ruime zin van het woord waaronder (doch niet beperkt tot) het maken van reproducties.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering van uw bestelling te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u hipenhop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft hipenhop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. De kosten voor verzending komen voor rekening van hipenhop.nl Vervangende producten worden verzonden na ontvangst door hipenhop.nl van de te retourneren producten.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan hipenhop.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Hipenhop.nl restitueert in dit geval het betaalde aankoopbedrag. Hipenhop.nl behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden, indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en hipenhop.nl dan wel tussen hipenhop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en hipenhop.nl is hipenhop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van hipenhop.nl.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft hipenhop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat hipenhop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan hipenhop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Wanneer door hipenhop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat hipenhop.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
11.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met hipenhop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door hipenhop.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.3 hipenhop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Hoofdkantoor: Silk Training & Coaching / Hipenhop.nl
Veldmaterstraat 23
7482 TA Haaksbergen
Nederland

Web shop: www.hipenhop.nl
Email: suzan@hipenhop.nl

Kvk inschrijving: 60285672
BTW nummer: NL103776709B01
SNS bank: NL11SNSB0871983885